lunes, 15 de agosto de 2016

PERQUÈ ES CREMEN ELS BOSCOS?.

Sembla d’entrada que hi ha una relació clara entre el canvi climàtic i el nombre d’incendis, i això malgrat que des d’algunes instàncies politiques es nega el canvi climàtic, com es negava la crisis econòmica, i la corrupció política i econòmica.

Reprodueixo de l’articulat de la Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

En relació als boscos que han patit incendis :

‘amb caràcter excepcional les comunitats autònomes poden acordar el canvi d’ús forestal quan concorrin raons imperioses d’interès públic de primer ordre que s’han d’apreciar mitjançant una llei, sempre que s’adoptin les mesures compensatòries necessàries que permetin recuperar una superfície forestal equivalent a la cremada. Aquestes mesures compensatòries s’han d’identificar amb anterioritat al canvi d’ús en la mateixa llei juntament amb la procedència del canvi d’ús.

En cas que aquestes raons imperioses de primer ordre corresponguin a un interès general de la Nació, ha de ser la llei estatal la que determini la necessitat del canvi d’ús forestal, en els supòsits i amb les condicions que s’indiquen al paràgraf anterior’


Esta enmienda se aprobó con los votos a favor del PP, UPyD y UPN, la abstención del PSOE y el voto en contra del resto de grupos.

El PP acusó a la oposición de tener un concepto "rancio" de lo que es el monte "como algo que no se puede tocar" "A ustedes los árboles no les dejan ver el bosque" remachó.

http://www.farodevigo.es/espana/2015/07/09/aprobada-reforma-ley-montes-permite/1274704.html


Feu una lectura curosa abans de respondre-us la pregunta del títol.

No hay comentarios:

Publicar un comentario