jueves, 21 de marzo de 2013

‘HACELLA, ....


Rebia una còpia de la instància que es presentava a la que qualifico com ‘ Generalitat de Barcelona’ per part d’alguns veïns del carrer Jaume I de Castellar del Vallès, que fa menys d’un any patien un episodi de ‘supèrbia administrativa’, i veien com es reduïa l’amplada de dos carrils a un, davant les seves cases, i en el ‘coll d’ampolla’ s’hi posava una parada del bus. Generalitat de Catalunya
Servei Territorial de Transports de Barcelona
Carrer d’Aragó 244-248   08007 Barcelona

AL TECNIC SUPERIOR JORDI MALLOL i SANGRÀ

Dº/Dª __________________________________________________ , amb DNI___________, veí/veïna del n. __ del C/ JAUME I , En relació a la comunicació rebuda des de l’Ajuntament de Castellar ( Doc.1), en la que en la nostra condició d’ afectats i  d’interessats en aquest procediment,  se’ns dona trasllat d’una resolució ( Doc.2) de la que fins aquest moment no en tenien coneixement, compareixem i com millor sigui procedent  ;

EXPOSEM :

Primer Ara hem tingut coneixement – l’Ajuntament no n' havia donat trasllat als interessats com mana la Llei –  ( deixem interessat el trasllat a la Fiscalia, atès que en la tramitació  podria haver-se donat ‘tracte de favor’, i/o qualsevol forma de corrupció activa i/o passiva ) , que des de l’Escola Joan Blanquer es va demanar el trasllat de l’actual indret de la parada, adduint mitjançant escrit presentat el 2 de novembre de 2012 ‘ problemes de seguretat per travessar el carrer, i que donava problemes de contaminació ambiental i acústica que afectava als alumnes del Centre’.

No hi ha en el trasllat que ens ha estat notificat-  i del que demanem la suspensió cautelar  - cap constància d’haver comprovat amb els mitjans tècnics més elementals, les afirmacions del Centre Escolar; en tot cas si molesta a l’Escola que està allunyada de la parada del bus  a QUASI 8 METRES,  i que únicament la pateix en horari lectiu, no de matinada, no al vespre, no els caps de setmana, no les vacances ,.. és del tot lògic que  des de  les cases particulars  que disposen d’una vorera  de 1,74 metres, que es redueix a 1,10 des del voladís de la teulada del primer pis,   demanem a l’Ajuntament que atengui els justos precs dels veïns, i prengui la decisió de DESFER la vorera, i deixar les coses com havien estat sempre.

Segon.  Des de la  Generalitat s’hauran de comprovar aquestes dades, i depurar al ensems  - si sen deriven – les responsabilitats per negligència, ‘tracte de favor’, i/o qualsevol forma de corrupció activa i/o passiva.

Tercer. El tema ha estat objecte de publicació als mitjans locals (Doc. 3 ), i també a les xarxes socials :http://totsonpuntsdevista.blogspot.com.es/2013/03/memoria.html

Quart.  Ultra el trasllat a la Fiscalia, demanem que es participi al Síndic de Greuges –  ens ambdós casos amb constància escrita als interessats – que al ensems ho traslladaran als Partits Politics amb representació al Consistori de Castellar del Vallès,  l’Altraveu, CiU, i el PP, perquè se’n depurin les responsabilitats politiques.
Pel que deixem exposat ;

DEMANEM, que es tingui per presentat aquest escrit i els documents que s`acompanyen, i en mèrits del que deixem exposat – amb suspensió dels efectes de  la resolució – es comprovin les dades exposades per les parts, i s’acordi com es demana – si s’estima la pretensió de l’Escola -  que s’obligui a l’Ajuntament a DESFER la vorera, i deixar les coses com havien estat sempre.

Castellar del Vallès, per a Barcelona a ______ de març de dos mil tretze

 Generalitat de Catalunya,  Servei Territorial de Transports de Barcelona
Carrer d’Aragó 244-248   08007 Barcelona

Demanen ‘la suspensió dels efectes de  la resolució’, perquè s’ha pres en infracció de llei;  bàsicament però , esperen de l’Administració Local, del Consistori de Castellar del Vallès, que contra la lògica ‘política’ opti en aquesta ocasió per ENMENDALLA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario